Hiking on National Park Pelister

Hiking on National Park Pelister

National Park Pelister with its unique, picturesque surrounding nature, provides most attractive and adventurous walking and hiking experience.

Read more ...

Pelister Info Center

Пелистер Инфо Центар

Pelister Info Center is a location where you can find more information concerning your visit of the National Park Pelister.

Read more ...

First World War Trail on National Park Pelister

Патека за Првата Светска Војна

After the capture of Bitola by the Allies in November 1916 the armies of the Central Powers (Germany and Bulgaria) retreated to the surrounding mountains.

Read more ...

Auto and Ethno Museum "Filip" in village Krklino

Auto and Ethno Museum "Filip" in village Krklino

Auto and Ethno Museum "Filip" is a private museum located in village Krklino, just 5 km from Bitola.

Read more ...

Bukovo Monastery – Holy Transfiguration of Christ (Буковски Манастир) near Bitola

Bukovo Monastery

Bukovo Monastery – Holy Transfiguration of Christ (Буковски Манастир) is located in a beautiful mountain area near the villages Bukovo and Krstoar in Bitola region.

Read more ...

Monastery St. Christopher in Krstoar village near Bitola

Monastery St. Christopher in Krstoar

Monastery St. Christopher in Krstoar village near Bitola is one of the more famous monasteries in this part of Republic of Macedonia.

Read more ...

Heraclea Lyncestis - Archaeological Site

Heraclea Lyncestis - Archaeological Site
За да ја разбереш денешницата неминовно треба да се навратиш на тоа толку споменувано минато. Треба да зачекориш од почетокот за да стигнеш до крајот. Треба да го осознаеш првиот чекор за да ги осознаеш сите оние кои подоцна ќе ги направиш, да разбереш што било и што е сега. Сето тоа на крај ќе те одведе до спознанието дека многу лесно и минатото и иднината може да станат дел од твојата сегашност.
Штом го направиш првиот чекор низ тесните улички на Хераклеа под твоите нозе ќе се распостели историјата и минатото. Името на Хераклеа Линкестис неминовно го навраќа секој од нас со векови назад, во периодот на IV век п.н.е. кога овој град е основан од страна на Филип II. Наоѓајќи се на најзначајната сообраќајница од тоа време, Виа Игнација (via Egnatia), Хераклеа станува и најважна нејзина станица во регионот.
Ваквиот нејзин статус неминовно влијае и врз нејзиниот брз развој што е сосема очигледен не само од историските извори туку и од материјалните остатоци на денешниот локалитет.
Секој камен секој постамент обвиен со својата мистичност го носи бремето на минатото. Ги напластува врз себе и хелинистичкото време но и римскиот период. Ги испреплетува и ја создава единствената вистина за овој град каде наизменично се среќаваат градби од едно или друго време, каде се издигаат столбови и се протегаат мозаици.
Портикот од судницата (крај на III век) во кого стојат статуите на доброчинителот и првосвештеникот на Хераклеа - Тит Флавиј Орест, статуата на богинката на правдата и судбината - Немеза е првата градба која ќе ве дочека при прошетката низ Хераклеа. Водоводната мрежа (почетокот на IV век ) која се наѕира при секој следен чекор низ улицата не води и до Термата (почетокот на IV век) со своите три простории. Тие ќе прозборат за една друга, секојдневна димензија на човековото живеење за квалитетот на живот и за грижата за сопственото здравје и хигиена.
Но жителите на овој град не се грижеле само за овој свој земски живот затоа што тие сепак биле многу повеќе духовни битија. Нивната вера кон Бога, кон Христа, особено доаѓа до израз преку востановувањето на Хераклејската епископија и градењето на христијанските храмови. Малата Базилика со своите скромни димензии е само еден од христијанските храмови кој ви ја отвара душата и полека ве води во Големата Базилика, крај Крстилницата, но и во останатите простории на оваа импозантна градба. Подните мозаици присутни во базиликите како да се надоврзуваат на оние од Епископската резиденција  и исполнети со илјадници ситни камчиња поставени во совршена хармонија ја плетат мозаичната приказна за христијанството и  претставуваат своевидна оддишка на внатрешниот, духовен живот на населението. Претставите на подземниот и небескиот свет спротивставени на крволочноста на земскиот свет како да се трудат да ја одгатнат тајната на животот. Животот и смртта, доброто и злото, како вечни опоненти, длабоко се чувствуваат и во Театарскиот комплекс. Следјќи ја конфигурацијата на теренот неговиот архитект успеал целосно да ги вкомпонира дванаесетте редови на седишта, почесната ложа, скената (scaenae) и оркестрата и да ја доведе оваа градба до степен на совршенство.
Восхитот од театарските претстави го заменува ужасот од венаторските борби, борбата на човекот со ѕверот, која се одвива токму тука, на оваа иста арена. Тоа ги растревожува душите на посетителите и им предизвикува морници.
Суровоста на борбата, крволочноста на ѕверот и реките од крв, пролеани за време на овие борби, не можеле да ги измијата и исчистат, ниту водите од градската чешма која се наоѓа во непосредна близина на Театарот. Таа со својот непрекинат жубор единствено можела да ја раскажува оваа приказна повторно и повторно, и повторно ...
Текст: Мери Стојанова
НУ Завод и Музеј Битола

If you want to understand the presence it is inevitable to go back to the past. You should walk from the beginning if you want to reach the end.

Read more ...

National Park - Pelister

National Park - Pelister
Пелистерскиот масив е дел од планината Баба, во југозападна Македонија. Прогласен за национален парк во 1948 година поради природните реткости кои се среќаваат во него: моликовите шуми - реликт од терциерната флора, гранитните карпи и неговиот морфолошки релјеф, а посебно глацијалниот релјеф во алпскиот дел од планината.
Моликата е петтоигличестиот бор кој расте на само неколку делови од Балканскиот полуостров. На Пелистер се наоѓа и ендемската пелистерска качунка. Убавината на пределот ја збогатуваат и дивите животни:мечка, волк, дивокоза, елен, дива свиња, зајак, неколку видови орли, срна, еребици, црвеноклуната чавка и ендемичната македонска пелагониска пастрмка.
Посебна убавина на паркот му даваат планинските езера: Големото (на висина од 2218 м) и Малото езеро (2280 м). Високо на небото се издигаат стрмните врвови Пелистер(2601 м), Ветерница (2420м), Муза (2351 м), Ржана (2334 м) и Грива (2198м).
Националниот парк се карактеризира со многу природни феномени, со невообичаени структурни белези, специфична геолошка конструкција, несекојдневна планинска вегетација, поволни хидрографски услови, како и со специфични климатски услови кои придонесуваат за комплетирање на ова природно богатство.
Паркот се протега на површина од 1500 ha, на надморска висина од 700 до 2601 метри. За туристите посебно интересна е туристичко-рекреативната зона чии пространства спаѓаат во 2-та категорија на природни вредности со посебни природни карактеристики и убавини, што може да се користат за одмори и рекреација. Тука спаѓа зоната -"Голема Ливада" и зоната "Нижо Поле". Најголем украс на паркот се двете езера т.н. Пелистерски очи: Големо езеро и Мало езеро, кои Пелистер го прават уште повеличествен и туристички попривлечен.

The peak Pelister is a part of the mountain Baba, in southwest Macedonia. It is proclaimed as a National park in 1948, because of the rare national wealths in it: molika forests-reliquity from tercier flora, granite stones and their morphologic relief, especially glacial relief in the alpic part of the mountain.

Read more ...

Bitola Museum

Bitola Museum

Each of us, even though we endlessly love the future, wants to look into the past and to feel its scent and to hear its sounds.

Read more ...

Bitola Museum - permanent Exhibition

Bitola Museum - permanent Exhibition

Its appearance marked the beginning of the greatest process of the social economical revolution and the beginning of the creation of the modern world. 

Read more ...

Bitola Museum - interior of a town room

Bitola Museum - interior of a town room

On an area of 30 m2, as separate, adapted premises in the central part of the southern wing of the building, we can see the presentation of a townhouse room.
This presents the artistic decorations and decorations of the walls of the interior of Bitola's houses from the beginning of the XX c.

Read more ...

Mustafa Kemal Ataturk - memorial room in Bitola

Mustafa Kemal Ataturk - memorial room in Bitola

The very first presentation in Bitola's Museum connected to the famous statesman, the father of modern Turkey, Mustafa Kemal Attaturk, dates from 1978.

Read more ...

Clock Tower in Bitola

Clock Tower in Bitola

Every building has its own story that is passed from one generation to the other. Its truthfulness is never checked because the stories are supposed to be narrated.

Read more ...

Bezisten (Covered Bazaar) in Bitola

Bezisten (Covered Bazaar) in Bitola

In the morning, in the centre of the city near the banks of the River Dragor, four big metal doors open to the world of beauty. A luxury calls out from every store.

Read more ...

Bitola Old Bazaar

Bitola Old Bazaar

Only a few decades ago if you walked from the Wood Market (Drven Pazar) to the Horse Market (At Pazar), the narrow stone paved streets would lead you through 30 markets.

Read more ...

Church St. Dimitrij

Church St. Dimitrija

The sound of the bells resounds through the air and flutters the soul. It rejoices to the new lives and mourns about those that passed by. It rejoices and cries. It echoes as a century-old vein of the city. Partly dug in the ground this church is a witness of the wit and cleverness of our masters.

Read more ...

Isak Mosque

Isak Mosque

Near the bridge, where people don’t just pass by each other, but stop to talk to each other, near the bridge that sometimes divides different worlds and destinies, here today and who knows for how long, the past and the present come together.

Read more ...

Art Gallery - Yeni Mosque

Art Gallery - Yeni Mosque

Built over the foundation, its own and another’s, it stands powerful and unyielding in the centre of the city. For over five hundred years it covers the secrets of the past and for so many years it listens to the prayers for the future.

Read more ...

Catholic Church

Catholic Church

In the heart of Sirok Sokak stands quiet and still. Sparkled by the sun - rays, without a word, but proud, it lasts, arouse toward the sky, toward God. It warmth the souls, it spreads the God’s word. It comforts and heals, simply caresses. Only the faith in God, in Jesus Christ can give so much power.  

Read more ...

Magaza (Gallery)

Magaza (Gallery)
With its massive walls, small entrance door, the small windows protected with metal bars and with a stone covered roof, it looks like a small fortress.

Read more ...

Memorial museum of Goce Delchev

Memorial museum of Goce Delchev
The memorial museum dedicated to the famous visionary of the Macedonian Liberation Movement is located on the street Stevce Patakot No. 11 Bitola.

Read more ...

Memorial house of Stevan Naumov - Stiv

Memorial house of Stevan Naumov - Stiv

The house of birth of the national hero Stevan Naumov - Stiv is located on the street Peco Bozinovski No. 11, Bitola.

Read more ...

Memorial Museum in the Village Smilevo

Memorial Museum in The Village Smilevo
On the occasion of 100 years of the Ilinden Uprising, a decision was made by the Ministry for Culture of the Republic of Macedonia in 2003/4 for a Memorial Museum to be built in the village of Smilevo.

Read more ...

Museum devoted to Jewish ethnic entity Bitola

Museum devoted to Jewish ethnic entity Bitola

The museum exhibition devoted to the Jewish ethnic entity is housed in one of the rooms of the Portal of the Jewish cemetery in Bitola.

Read more ...

Pelister - Rocky trail

Pelister - Rocky trail

The rocky trail is marked educational trail, leading the visitors through very attractive scenery, rich in natural beauties.

Read more ...

Churches and monasteries on National Park Pelister

Churches and monasteries on National Park Pelister

Pelister National Park has undertaken to mark and maintain a hiking footpath that would enable all nature lovers and cultural heritage admirers to visit the churches and monasteries of the villages on the slopes of Mount Pelister.

Read more ...

top destinations enfoto galerija enmapa ennastani en

smestuvanje enrestorani picerii enturisticki enkako do bt en