BOZINOVSKI PETAR- РЕСО (national hero)

БОЖИНОВСКИ ПЕТАР - ПЕЦО (народен херој)
 
Божиновски, Петар - Пецо (Кочо) (1920-1970), македонски револуционер и партизан, народен херој. По завршувањето на основното училиште се запишал во Битолската гимназија. Но, поради големата немаштија на неговото семејство, принуден бил да ја напушти Гимназијата и да се вработи. Добил работа во Монополот, каде станал свесен за тешкиот живот на работниците. Затоа, уште како многу млад стапил во редовите на напредното работничко револуционерно движење и станал член на СКОЈ. По бугарската фашистичка окупација бил член на Воениот комитет на Битола. Во 1941 г. бил ангажиран во подготовките за вооружена борба и станал еден од иницијаторите и организаторите на Првиот битолски партизански одред „Пелистер", а подоцна станал борец и во Битолско-преспанскиот партизански одред. За неговата храброст и самопрегор се дознало и во Главниот штаб на HOB и ПО на Македонија и тој бил повикан за курир во Штабот. Повеќе пати се наоѓал во придружба на највисоки раководители на движењето во Македонија. Подоцна станал политички комесар на Седмата македонска бригада и учествувал во завршните борби за ослободување на Македонија. Починал 1970 г. во Битола. За народен херој е прогласен на 2. VIII 1952 година.
 
ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ЗА БИТОЛА
составувачи: Ленче Андоновска, Науме Горгиевски, Благој Николов, Трајко Огненовски, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска; превод на англиски Весна Милевска
Национална Установа Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола

bozinovski_petarBozinovski, Petar Peco-Koco (1920-1970), revolutionary and partisan, national hero. After he finished his primary school he enrolled in Bitola's high school.

But as a result of the great poverty of his family, he was forced to leave the high school and start working. He found job in a tobacco factory, where he became aware of the workers' difficult life. As a young man he joined the progressive worker's movement and became a member of SKOJ. After the Bulgarian fascist invasion he became a member of the military committee of Bitola. In 1941 he was engaged in the preparations for the armed fighting and became one of the initiators and organizers of the First Bitola's partisan unit "Pelister" and later was a fighter in Bitola-Prespa partisan unit. Ever since, the first military years he grew into a devoted member of the partisan movement. He was recognized as a courageous and determined person by the Main headquarters of NOV and PO of Macedonia and therefore he was appointed a courier in the headquarter.As a courier he was accompanying many important leaders of NOB. Later he became a political commissar of the Seventh Macedonian brigade and participated in the final battles for Macedonian liberation. He died in 1970 in Bitola He was proclaimed a national hero on 2nd August 1952.

DISTINGUISHED PEOPLE FOR BITOLA
authors: Lence Andonovska, Naume Gorgievski, Blagoj Nikolov, Trajko Ognenovski, Gordana Pesevska, Aneta Stefanovska, Svetlana Taleska ; translation in english Vesna Milevska.
NIUL "St. Clement Ohridski": Municipality of Bitola

top destinations enfoto galerija enmapa ennastani en

smestuvanje enrestorani picerii enturisticki enkako do bt en