ILIEVSKI DIMITAR - MURATO (alpinist)

ИЛИЕВСКИ ДИМИТАР - МУРАТО (алпинист)
Илиевски, Димитар - Мурато (1953-1989), прв македонски планинар кој на 10 мај 1989 г. го освоил Монт Еверес. Во ПСД „Пелистер" сезачленил во 1968 г. Во 1972 г. го завршил курсот за планинарски спасители. Врвовите повисоки од 3000 м за него беа минато уште кога почна целосно да му се посветува на алпинизмот. Меѓу првите позначајни успеси остварени со дел од неговите верни придружници е освојувањето на „Доломитите-Мармалада" 3342 м н.в. Во 1979 г. со своите другари Д. Илиевски за првпат се искачи на Монт Блан, 4807м н.в. Само една година подоцна го освои и Метерхон - 4478м н.в., а во 1981г. повторно се искачи на Монт Блан, Метерхон и Монте-Роса - 4634 м. Во 1982 г. учествувал во Првата македонска алпинистичка експедиција „Анди-82" при што го освоил Чупи-кали 6400 м. и Хуасхаран јужен врв 6768 м. и северен врв 6677 м. Во 1984 г. бил учесник во Втората македонска алпинистичка експедиција Памир-84 тогаш беа освоени врвовите Пик Четвориок и Врвот на комунизмот каде што со својот другар Ѓорги Костовски доживеале вистинска одисеја, борејќи се да ги спасат животите на двајца алпинисти од Австрија. На 10 мај 1989 г. го постигнал најголемиот успех, освојувајќи го Монт Еверест, највисокиот врв на светот (8848 мнв.). Co тој подвиг Д. Илиевски отиде во вечноста и во светот на спортските легенди.
 
ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ЗА БИТОЛА
составувачи: Ленче Андоновска, Науме Горгиевски, Благој Николов, Трајко Огненовски, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска; превод на англиски Весна Милевска
Национална Установа Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола

ilievski_dimitar_muratoIlievski, Dimitar - Murato (1953-1989), first Macedonian mountaineer who reached Mont Everest on 10 May 1989. He became member of PSD Pelister in 1968.

In 1972 he completed the climbing course for mountain recurers. Peaks higher than 3000m were left behind, when he decided to dedicate himself completely to the alpinism. Among the first more significant successes, achieved with some of his confident companions, is conquering "Dolomiti- Marmalde" 3342 asl.

In 1979 D. Ilievski together with his friends climbed Mont Blan for the first time on 4807 asl. A year latter, he conquered Meterhon- 4478 asl and in 1981 he climbed Mont Bland, then again Meterhon and Monte Rosa 4634asl. In 1982 he participated in the First Macedonian Alpinist expedition "Andes 82" when he climbed "Cupikali" 6400 m and "Huasharan" South peak 6768 m and North peak 6677m. respectively. In 1984 he was participant in the Second alpinist expedition "Pamir 84" when two peaks were conquered Peak Cetvoriok and the Peak of communism where with his friend Gorgi Kostovski, experienced a real odyssey drama, when trying to rescue the lives of two alpinists from Austria. On 10th May 1989 he reached his greatest success, conquering Mont Everest, the highest peak in the world (8848asl) when he went into the eternity and in the world of sport legends.

DISTINGUISHED PEOPLE FOR BITOLA
authors: Lence Andonovska, Naume Gorgievski, Blagoj Nikolov, Trajko Ognenovski, Gordana Pesevska, Aneta Stefanovska, Svetlana Taleska ; translation in english Vesna Milevska.
NIUL "St. Clement Ohridski": Municipality of Bitola

top destinations enfoto galerija enmapa ennastani en

smestuvanje enrestorani picerii enturisticki enkako do bt en