JANAKIEVSKI TOME (archeologist)

ЈАНАКИЕВСКИ TOME (археолог)
Јанакиевски, Томе (1938-2004), apxeолог и научен советник. Основно и средно образование завршил во Битола. Динломирал на Филозофскиот факултет во Загреб на одделот за археологија во 1963 г. Во 1975 г. се стекнал со звање магистер по музеолошки науки. Во 1997 г. ја одбранил докторската теза под наслов „Античките театри и споменици со театарска тематика во РМ" и се здобил со звање доктор по археолошки науки. Во 1964 г. се вработил во Народниот музеј во Битола како археолог, кој во 1976 г. се спои со Завод, музеј и галерија Битола. Од 1968 до 1976 г. бил директор на оваа институција. Како истакнат стручњак по археологија раководел и учествувал во многу археолошки ископувања и истражувања и тоа: истражување и реконструкција на Римскиот театар Хераклеа, истражувања во РЕК, Кале, во село Стрежево и Цапарско поле; 1974,1977,1978 и 1987 г. Од 1999 г. се вработил во Институтот за старословенска култура во Прилеп. Во 1998 г. објавен му е трудот „Антички театри и споменици со театарска тематика во Република Македонија". Во 2001 г. го издал и научниот труд „Доцноантичка микростанбена целина над театарот во Хераклеа Линкестис"како и книгата „Убигацијата на средновековна Битола" (од 7 до 14 век) издадена во 2003 година.
 
ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ЗА БИТОЛА
составувачи: Ленче Андоновска, Науме Горгиевски, Благој Николов, Трајко Огненовски, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска; превод на англиски Весна Милевска
Национална Установа Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола

janakievski_tomeJanakievski, Tome (1938-2004), archaeologist and research adviser. He was born in Bitola. He finished his primary and secondary eduaction in Bitola, and he graduated at the Faculty of Philosophy in Zagreb at the department of archeology in 1963.

In 1975 he was honoured with the title, Master of museum sciences. In 1997 he had his doctorate in the "Antique theatres and monuments with theatre topic in RM" and was honoured with the titles Ph D of archaeological sciences. In 1964 he got employed at the National Museum in Bitola as an archaeologist. In the period from 1968 to 1976 he was the manager of that institution. As an excellent expert of archeology he paticipated in many archeological excavations and research such as: the research and reconstruction of the Roman theatre Heraclea and research in REK, Kale, village Strezevo and Capari field; 1974, 1977, 1978, 1987 respectively. Since December 1999 he got employed at the Institute of ancient slavic culture in Prilep. In 1998 he published his article "Antique theatres and monuments with theatre topic in the Republic of Macedonia" In 2001 he published the scientific article "Late antique micro building section above the theatre in Heraclea Linkestis" as well as his book "Ubi-gation of mediaeval Bitola"(from 7 do 14 century) published 2003.

DISTINGUISHED PEOPLE FOR BITOLA
authors: Lence Andonovska, Naume Gorgievski, Blagoj Nikolov, Trajko Ognenovski, Gordana Pesevska, Aneta Stefanovska, Svetlana Taleska ; translation in english Vesna Milevska.
NIUL "St. Clement Ohridski": Municipality of Bitola

top destinations enfoto galerija enmapa ennastani en

smestuvanje enrestorani picerii enturisticki enkako do bt en