KALAUZI JOVAN (doctor)

КАЛАУЗИ ЈОВАН
 
( лекар )
 
Калаузи, Јован (1919-1989), примариус, д-р специјалист, интернист кардиолог, еден од основоположниците на интензивна нега и терапија при кардијални кризи во Р. Македонија. Се одликувал со голема стручност и хуманост.
 
Роден 1919 г. во Битола, каде го завршил основното и средното образование. Во 1949 г. дипломирал на Медицинскиот факултет во Белград. Во 1950 г. во Битола ја започнал специјализацијата по интерна медицина, a ја завршил 1954 г. во Белград. За време на специјализацијата во Белград во исто време, т.е. во 1950 г. бил и на студиски престој во Институт за хематологија и трансфузиологија. Во тој период интензивно се бавел со клиничка хематологија, ја изучувал ревматичната треска и хроничниот ревматизам во Битола и Битолско. Во контекс на тие истражувања публикувал повеќе стручни трудови од тие области. Во 1951 г. во Битола ја формирал првата Станица за трансфузија на крв во внатрешноста на Македонија. Во 1959 г. специјализирал кардиологија во Париз. Неговите усовршувања во областа на електро и фонокардиографијата, како и во дијагностиката и терапијата на коронарната болест ги публикувал во повеќе негови трудови.
 
Од 1963 до 1978 г. ја обавувал функцијата началник на Интерното одделение и Службата за внатрешни заболувања.Д-р Калаузи бил голем ентузијаст и неговите пионерски зафати и интервенции дале видни резултати во намалувањето на процентот на смртноста при акутен инфаркт на миокардот АИМ. Од 1978 г. до неговото пензионирање во 1984 г. бил виш здравствен советник во Медицинскиот центар. Истовремено обавувал и бројни стручни и општествено-политички функции: два пати бил претседател на Лекарскиот актив во Битола, потпретседател на Интернистичката и Кардиолошката секција на МЛД - Скопје, претседател на Советот за народно здравје на Општина Битола, претседател на комисијата за трансфузија на крв при Околискиот одбор на Црвениот крст во Битола, член на Управниот одбор на ДНУ - Битола, главен и одговорен уредник на весникот на Медицинскиот центар „Трифун Пановски" - Битола, „Здравствена трибина" и др.
 
Бил редовен член на Југословенското кардиолошко друштво. Добитник е на голем број дипломи и благодарници од разни организации и асоцијации. Од 1966 г. како резултат на неговата стручност и хуманост, големиот број трудови е носител на звањето примариус. Во 1967 г. ја добил „4-то Ноемвриската награда" на градот Битола. Починал во 1989 г. во Битола, но останал вечно во сеќавањата на неговите колеги и многубројните благодарни пациенти.
 
ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ЗА БИТОЛА
составувачи: Ленче Андоновска, Науме Горгиевски, Благој Николов, Трајко Огненовски, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска; превод на англиски Весна Милевска
Национална Установа Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола

kalauzi_jovanKalauzi, Jovan (1919-1989), chief of staff, dr specialist internist, cardiologist, one of the founders of the Intensive care and treatment at cordial crises in RM.

He was famous for possessing great skills and sense of humanity. He was born in Bitola in 1919 where he finished his primary and secondary school. In 1949 he graduated at the Faculty of Medicine in Belgrade. In 1950 in Bitola, he started his specialization in Internal medicine and he finished it in 1954 in Belgrade.
During his specialization in Belgrade in 1950, he had frequent visits to the Institute of Hematology and Transfusion for the sake of his studies. At that period he was dealing intensively with the clinical hematology, studied rheumatic fever and chronicle rheumatism in Bitola and its surrounding.
Related to this research, he published more professional articles of these areas. In 1951 he established the First Transfusion Station in the inside of Macedonia. In 1959 he specialized in cardiology in Paris. His improvements and achievements in the filed of electro and phonocardiography as well as in the diagnosis and therapy of the coronal disease were published in many articles.
In the period from 1963 until 1978 he was occupying the function of Superintendent of internal diseases ward. Dr Kalauzi was a great enthusiast and his pioneer attempts gave obvious results in the reduction of the percentage of mortality of acute heart at-

tacks at myocardium AIM. Since 1978 until his retirement in 1984, he was a health counselor at the Medical center At the same time he executed many professional social, political functions: president of Doctor's association of Bitola, twice, Vice president of the Internal and Cardiological section at MLD Skopje, president of National Health Counsel of the municipality Bitola, president of the Transfusion committee at the Regional board of the Red Cross in Bitola, member of the Management Board at DNU Bitola, editor in chief of the newspaper of the Medical Center "Trifun Panovski" Bitola called Health Tribune. He was a full time member of the Yugoslav Cardiological association. He is a recipient of large number of diplomas and testimonials of different organizations and associations. Since 1966, as a result of his professionalism and humanity, and the large number of articles, he was honoured with the title primarius. In 1967 he won 4th November award of the city of Bitola. He died 1989, but remained in the memories of his colleagues and numerous grateful patients.

DISTINGUISHED PEOPLE FOR BITOLA

authors: Lence Andonovska, Naume Gorgievski, Blagoj Nikolov, Trajko Ognenovski, Gordana Pesevska, Aneta Stefanovska, Svetlana Taleska ; translation in english Vesna Milevska.
NIUL "St. Clement Ohridski": Municipality of Bitola

top destinations enfoto galerija enmapa ennastani en

smestuvanje enrestorani picerii enturisticki enkako do bt en