KARAMANDI ELPIDA - NADA (national hero)

КАРАМАНДИ ЕЛПИДА - НАДА (народен xepoj)
Караманди, Елпида - Нада (1920-1942), македонска револуционерка, народен херој. Во Битола Елпида ги поминала детските години во голема сиромаштија. Есента 1939 г. заминала на студии во Белград. За време на студиите таа се приклучила кон напредната младина на Белградскиот универзитет и станала член на СКОЈ како деветнаесетгодишна девојка. По окупацијата, под непосредно раководство на Стив Наумов, станала една од најистакнатите организатори на НОБ во Битола, особено меѓу жените и младината. Во 1941 г. таа станала член на КПЈ. Оттогаш уште позасилено ја ширела идејата за бескомпромисна борба против окупаторот. Поради својата активност била уапсена од бугарската полиција, но и покрај ѕверските мачења на кои била подложена, окупаторските полицајци не извлекле ништо од неа. Била ослободена во недостиг на докази. По излегувањето од затвор Елпида се префрлила во илегала. Пролетта, во април 1942 г. била меѓу првите борци на штотуку формираниот Партизански одред „Пелистер". На 3. V 1942 г. во борбата на опколениот одред над селото Лавци, битолско, таа била тешко ранета, заробена и по долго мачење стрелана. За народен xepoj е прогласена на 6. октомври 1951 година.
 
ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ЗА БИТОЛА
составувачи: Ленче Андоновска, Науме Горгиевски, Благој Николов, Трајко Огненовски, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска; превод на англиски Весна Милевска
Национална Установа Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола

karamandi_elpidaKaramandi, Elpida Nada (1920-1942), Macedonian revolutionary, national hero. She was born in a poor family and thus from a very young age, she was living on a shoe-string, experiencing bitterly the hardship of the poverty.

In the autumn 1939 she went to study to Belgrade. During the studies she joined the progressive youth at Belgrade University and as a nineteen year-old girl she became a member of SKOJ. After the occupation, under direct leadership of Stiv Naumov, she became one of the most famous organizers of NOB in Bitola, especially among the women and the youth. In 1941 she became a member of KPJ. Since then, she had been spreading the idea for uncompromising fighting against the occupation.

As a result of her activity, she was arrested by the Bulgarian police and although she was exposed to monstrous tortures by the occupation police forces, she did not reveal anything.

She was liberated because of lack of evidences. After Elpida was being set free she went into the underground. In the spring in April 1942 she was among the first fighters of the newly established partisan unit "Pelsiter". On 3.05. 1942 in the fight of the surrounded unit in a place just above the village of Lavci -Bitola, she was badly wounded, captured and after long tortures she was shot. She was pronounced a national hero on 6 October 1951.

DISTINGUISHED PEOPLE FOR BITOLA
authors: Lence Andonovska, Naume Gorgievski, Blagoj Nikolov, Trajko Ognenovski, Gordana Pesevska, Aneta Stefanovska, Svetlana Taleska ; translation in english Vesna Milevska.
NIUL "St. Clement Ohridski": Municipality of Bitola

top destinations enfoto galerija enmapa ennastani en

smestuvanje enrestorani picerii enturisticki enkako do bt en