KARANGELEVSKI VASKO (national hero)

КАРАНГЕЛЕВСКИ BACKO (народен xepoj)
Карангелевски, Васко (1921-1977), македонски воин, генерал-полковник, народен херој. Потекнува од битолското село Брусник, каде многу рано активно се вклучил и станал член на СКОЈ. Co формирањето на првиот Партизански одред во брусничкиот регион, во 1942 г. Карангелевски веднаш се вклучил во него. Одредот најпрво изведувал помали диверзантски акции, снабдувајќи се на тој начин со оружје и муниција. Истакнувајќи се со своите активности Карангелевски станал командир на чета. Зимата 1943 г. со баталјонот „Стив Наумов" учествувал во акциите од Егејска Македонија до Козјак. Во февруари 1944 г. се формирала Третата ударна бригада. Во неа тој бил командант на баталјон. Co завршувањето на пролетната офанзива значително се зголемила слободната територија во Македонија. Од Третата ударна бригада се одделил еден баталјон кој заминал во Источна Македонија. Наскоро на тој терен се формирала Четвртата бригада, a В. Карангелевски станал заменик командант. Подоцна истата должност ја вршел и во Петтата и во Седмата MHO бригада. Ослободувањето на Македонија го затекнало на должноста командант на Четириесет и деветтата македонска дивизија. По ослободувањето вршел одговорни должности во ЈНА. Се до неговата трагична смрт во 1977 г. тој бил командант на Скопската воена област со чин генерал-полковник.
 
ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ЗА БИТОЛА
составувачи: Ленче Андоновска, Науме Горгиевски, Благој Николов, Трајко Огненовски, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска; превод на англиски Весна Милевска
Национална Установа Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола

karangelevski_vaskoKarangelevski, Vasko (1921 -1977), Macedonian soldier, participant of NOB, general colonel, national hero. He was from Bitola's village, Brusnik where he soon became a member of SKOJ.

When the partizans unit at the Brusnik region in 1942 was established, Karangelvski immeditaley joined it. At first the unit perfomed diversant actions, supplying itself with weapons and munition. By showing outstanding courage in his activities, Karangelevski soon became a commandant of the unit. In the winter 1943 together with his battalion „Stiv Naumov" he participated in the actions spanning from the Aeagen Macedonia to Kozjak. In February 1944 the Third Fighting Brigade was formed. There he was the commandnt of a battalion. By the end of the spring offensive, the liberated territory was greatly expanding in Macedonia. One battalion was separated from the Third Fighting Brigade, and set out to Easten Macedonia. Soon on that place the Fourth Brigade was formed and V.Karangelevski became a deputy commandant. Later he performed the same duty at the Fifth and the Seventh MNO brigade. At the time of the liberation he was a commandant of the Fourty-nineth Macedonian division. After the liberation, he performed responsible duties in JNA, until his tragcial death in 1977, when he was a commandant of Skopje's military area with the rank of general colonel.

DISTINGUISHED PEOPLE FOR BITOLA
authors: Lence Andonovska, Naume Gorgievski, Blagoj Nikolov, Trajko Ognenovski, Gordana Pesevska, Aneta Stefanovska, Svetlana Taleska ; translation in english Vesna Milevska.
NIUL "St. Clement Ohridski": Municipality of Bitola

top destinations enfoto galerija enmapa ennastani en

smestuvanje enrestorani picerii enturisticki enkako do bt en