KLIMENT (metropolitan)

КЛИМЕНТ (митрополит)
Климент, митрополит - Никола Трајков (1912-1979), прв македонски митрополит преспанско-битолски, прв архијереј во Битола по обновувањето на МПЦ и втор македонски архијереј; потписник на соборската Одлука од 1967 г. за обнова на афтокефалниот статус на МПЦ. Митрополитот Климент, пред монашењето и хиротонијата за архиереј на МПЦ се викал Никола Трајков. Роден бил на 3. VIII 1912 г. во Битола. Основно образование и гимназија завршил во родниот град, а студиите на Правниот факултет во Белград и Софија. Тој бил познат и како исклучително надарен педагог во вистинска смисла на зборот. Во својата долгогодишна просветна дејност успеал на своите ученици, од кои многумина биле на високи места во тогашната државна администрација, културата и просветата, со многу љубов да им ја доближи историјата на македонскиот народ бидејќи отпрво работел како професор во гимназијата во Битола, потоа како референт во Историскиот архив во Битола и судија во Народниот суд во Општина Битола. Зачудувал со неговата меморија и неговото енциклопедиско знаење за низа најситни подробности, не само од познатите историски настани, туку и од историјата на одделни семејни родослови и историското минато на одделни населени места во нашата земја.
 
Митрополитот Климент бил познат и како исклучително надарен педагог во вистинска смисла на зборот. Се истакнал како активист за обнова на МПЦ. Бил прв митрополит преспанско-пелагониски и прв архиереј, хиротонисан во МПЦ по нејзиното укинување во 1767 г. Во 1958 г. бил замонашен во Св. Богородица Побожје, Скопско. Бил ракоположен за ероѓакон и свештенојереј во Св. Мина, Скопје. Во Битола во храмот Св. Димитриј е произведен за архимандрит, а на 19. VI 1959 во Св. Мина бил хиротонисан за архијереј од поглаварите на СПЦ и на МПЦ Герман и Доситеј и епископот бачки Никанор. Во 1959 г. во Штип заедно со архиепископот Доситеј го хиротонисуваат архимандритот Наум и формираат Свет архијерејски синод на обновената МПЦ. По долго боледување, во 1979 г. Климент се упокоил во Битола.
 
ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ЗА БИТОЛА
составувачи: Ленче Андоновска, Науме Горгиевски, Благој Николов, Трајко Огненовски, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска; превод на англиски Весна Милевска
Национална Установа Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола

mitropolit_klimentKliment, metropolitan - Nikola Trajkov (1912-1979), first Macedonian metropolitan of Prespa and Bitola, first archpriest of Bitola after the revival of MPC and second Macedonian archpriest: signatory of the Convention decision from 1967 for revival of the autocephalous status of MPC.

Before approaching the monastic's orders and hy-rotrony for archpriest of MPC the metropolitan Clement had the name Nikola Trajkov. He was born in 1912 in Bitola. He finished his primary and secondary education in his native city and he studied law in Belgrade and Sofia. He was well known as exceptionally gifted pedagogue in the true sense of the word. In his long-term educational activity he managed to close the history of Macedonian people to his students, who were occupying high positions in the former state administration, culture and the education. Firstly, he worked as a teacher in the high school in Bitola.then as an official at the Historical Archive in Bitola and a judge at the National court in the municipality of Bitola. He amazed the others with his memory and encyclopedia knowledge for a range of tiny details, not only of the significant historical events but also with the history of certain genealogy and the history of specific settlement in our country.

He promoted himself as an activist for revival of MPC He was metropolitan of Prespaand Pelagonia and first archpriest ordained in MPC and after its revocation in 1767. In 1958 he approached the monastic' order at St'Virgin Mary's Church" in Pobozje, Skopje. He wanted to become an erodeacon and priest at St Mina, Skopje. In Bitola, at St Dmitrija he became archimandrite and on 19.06.1959 at St Mina was ordained for arch-priest by the Heads of SPC and MPC German and Dositej and the bishop of Backa Nikan-or. In 1959 in Stip together with archbishop Dositej ordained archimandrite Naum and formed the Holly archpriest synod of the revived MPC. After a long period of sickness in 1979 Clement beatified in Bitola.

DISTINGUISHED PEOPLE FOR BITOLA
authors: Lence Andonovska, Naume Gorgievski, Blagoj Nikolov, Trajko Ognenovski, Gordana Pesevska, Aneta Stefanovska, Svetlana Taleska ; translation in english Vesna Milevska.
NIUL "St. Clement Ohridski": Municipality of Bitola

top destinations enfoto galerija enmapa ennastani en

smestuvanje enrestorani picerii enturisticki enkako do bt en