KOSTOV KIRE (composer)

КОСТОВ КИРЕ (композитор)
Костов, Кире (1949), македонски композитор, инструменталист и диригент. Роден во Битола. Средно музичко училиште завршил во Битола. Уште во тој период активно учествувал во културно - забавното живеење на Битола. Натамошното школување го продолжил на Музичката академија во Белград, а потоа и на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Во периодот од 1970 до 1988 г. бил прв трубач и солист на Танцовиот оркестар на тогашната Радио-телевизија Скопје, а од 1988 г. до денес и негов диригент. Како единствен претставник на тогашна Југославија, учествувал во Бигбендот на Европската радиодифузија, кој бил составен од по еден инструменталист од секоја земја од Европа. Автор е на околу педесетина композиции во оркестарска изведба од областа на џезот. Од областа на популарната музика има околу тристотини наслови како композитор - „Летај галебе", „Кога те нема", „Твоите очи сине", „Синот божји", „Тајно моја", „Илузија" и многу други, и уште толку како аранжер на други автори. Бил еден од основачите на фестивалот за деца и млади „Си - до" кој се одржуваше во Битола од 1991 до 2000 г. Бил уметнички директор на Интерфест Битола за популарна музика. Добитник е на бројни награди и признанија. Моментално е диригент на Бигбендот на MPT, а на Факултетот за музичка уметност предава на отсекот за камерна музика - оркестар.
 
ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ЗА БИТОЛА
составувачи: Ленче Андоновска, Науме Горгиевски, Благој Николов, Трајко Огненовски, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска; превод на англиски Весна Милевска
Национална Установа Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола

kostov_kireKostov, Kire (1949), Macedonian composer, instrumentalist and conductor. He was born in Bitola. Since that period he actively participated in the Cultural entertainment of Bitola.

He was a member of many groups and orchestras"Skromni", Bigbend", KUD "Stiv Naumov and others. He continued his further education at the Music Academy in Belgrade and then at The Faculty of music in Skopje. In the period from 1970 to 1988 he was the first trumpet player and solist of the Dance orchestra of the former broadcasting Skopje and since 1988 until today its conductor. As the unique representative of former Yugoslavia, he participated in the "Big band of the European broadcasting, which was formed by instrumentalists of each country over Europe. He is author of about fifty compositions in orchestra performance from the field of jazz. From the field of the popular music he has got about three hundred titles as a composer" Fly my gull", "When you are gone"," Your eyes my son"," The son of God" "Secret of mine"," Illusion" and many others and as much as being organizer to other authors. He was one of the founders of the Children and teenagers festival Si -do which was held in Bitola from 1991-2000. He was artistic director of Interfest Bitola, the festival of popular music. He is winner of many rewards and recognitions. At the moment he is a conductor of The "Big band" of MRT and professor of chamber music -orchestra at the Faculty of music department.

DISTINGUISHED PEOPLE FOR BITOLA
authors: Lence Andonovska, Naume Gorgievski, Blagoj Nikolov, Trajko Ognenovski, Gordana Pesevska, Aneta Stefanovska, Svetlana Taleska ; translation in english Vesna Milevska.
NIUL "St. Clement Ohridski": Municipality of Bitola

top destinations enfoto galerija enmapa ennastani en

smestuvanje enrestorani picerii enturisticki enkako do bt en