MITROPOLIT GRIGORIJ (patriarch)

МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЈ (патријарх)
Митрополит Григориј (1825-1833), Битолски Пелагониски митрополит, градител на храмот Св. Димитриј во Битола; ја проширил црковната болница за сиромаси, бранител на христијанското население, добротвор и заштитник на христијанските жители на Пелагонискиот крај. Тој бил човек што ги зближувал граѓаните во Битола различни по вероисповест и по социјална структура, голем заштитник на сиромасите, бездомниците, инвалидите, сираците. Co обнова и проширување на црковната болница се грижел за нивното здравје. Бил организатор на црковни училишта во кои се школувале свештеници и ученици на народен јазик, човек кој последните години ги минал на највисоката ортодоксна функција - цариградски патријарх, на кој трон го затекнала смртта. Секогаш се борел за слободата и правата на македонскиот народ, верно и служел на Христовата вера и со негов благослов, додека бил на патријаршискиот трон непречено се граделе и возобновувале многу христијански храмови (цркви и манастири) низ Македонија. На 14. X 1825 божјо лето за нов битолски митрополит бил избран токму митрополитот Григориј. Доаѓајќи во Битола, новиот митрополит Григориј донесол и султанов берат (повелба) во кој, покрај другото, пишувало дека никој нема право на христијаните „да му ги одзема црквите и манастирите, кои уште одамна се наоѓаат во нивните раце, а исто така и без дозвола никој не смее да врши контрола врз нив". Се претпоставува дека потекнувал од Битола или битолскиот крај. Во Битола за митрополит дошол од Цариград и лично се ангажирал во изградбата на највелелепниот храм за многу децении и векови во Битола - „Св. Димитрија". Веднаш по добивање на дозволата Григориј се зафатил и во рекордно време го изградил храмот „Св. Димитрија". Во 1833 г. патријарх Григориј, по осумгодишната архиерејската служба (1825 - 1833) свечено ја напу-штил архиерејската столица и по наредба од цариградскиот патријарх заминал за Серес, а оттаму заминал за Цариград, преземајќи ја должноста патријарх се до неговото блажено упокоение.
 
ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ЗА БИТОЛА
составувачи: Ленче Андоновска, Науме Горгиевски, Благој Николов, Трајко Огненовски, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска; превод на англиски Весна Милевска
Национална Установа Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола

mitropolit_grigorijMetropolitan Grigorij (1825-1833), of Bitola and Pelagonija constructor of St Dimitrij church in Bitola; he expanded the church hospital for the poor Christians, defendant of the Christian population, benefactor and protector of the Christians of Pelagonia region.


It was a man who got Bitola's citizens of different religions and social background together, great protector of the poor, the homeless, the disabled and orphans. With the reconstruction and expansion of the church hospital he took care of their health. He was an organizer of church schools, where priests and students were educated in their mother language, a man who passed his last years occupying the highest position as a Carigrad patriarch, on which throne he died. He always fought for the freedom and rights of Macedonian people, he served faithfully to Christian faith and with his blessing, while he was on patriarch's throne new churches were constantly being built and rebuilt throughout Macedonia. On 14 October 1825 year of our Lord, Grigorij was appointed a new Bitola's metropolitan. When he came to Bitola, the new metropolitan Grigorije brought sultan's "berat" (convention), which stated that no one was entitled "to take away the churches and monasteries from Christians who had possessed them for a very long time and without permission no one can control them" It is believed that his origins were from Bitola and Bitola's region. From Carigrad he came to Bitola to be a metropolitan and he was personally engaged in the construction of the most magnificent church of many decades and centuries in Bitola "St Dimitrija".

Immediately after obtaining a permission, Gligorij started and in a record time he built the "St Dimitrija " church. In 1833 patriarch Gligorij after eight years of archipriest service (1825-1833) left his ar-chipriest throne with all honours and by the order of the Carigrad patriach went to Seres and then to Carigrad in order to take over the post of a patriarch until his blissful beatification.

DISTINGUISHED PEOPLE FOR BITOLA

authors: Lence Andonovska, Naume Gorgievski, Blagoj Nikolov, Trajko Ognenovski, Gordana Pesevska, Aneta Stefanovska, Svetlana Taleska ; translation in english Vesna Milevska.
NIUL "St. Clement Ohridski": Municipality of Bitola

top destinations enfoto galerija enmapa ennastani en

smestuvanje enrestorani picerii enturisticki enkako do bt en