NAUMOV STEVAN – STIV (national hero)

НАУМОВ СТЕВАН - СТИВ (народен херој)
Наумов, Стеван - Стив (1920-1942), македонски револуционер, народен херој, еден од организаторите на НОБ во Македонија. За народен херој прогласен на 29 јули 1945 г. Уште како ученик во Битолската гимназија, Стив Наумов бил во редовите на напредната младина. Co неговото заминување на студии во Белград, се продлабочува неговата револуционерна активност и тој станал еден од најактивните во движењето на напредната студентска младина. Поради тоа бил затворен, но поради немање на докази бил ослободен. По излегувањето од затвор се вратил во Битола, каде со уште поголема жести-на продолжил да работи во ширење на антифашистичката идеологија, особено меѓу работниците и младината. Веднаш по окупацијата тој се префрлил во иле-галност. Во 1940 г. Стив Наумов станал секретар на Месниот комитет на КПЈ во Битола. Во април 1942 г. учествувал во формирањето на битолскиот НОПО „Пелистер". Истата година, поради неговите активности, во отсуство бил осуден на смрт, а неговата глава уценета со 200.000 лева. Во јуни 1942 г. станал член на Оперативниот штаб на Главниот штаб на партизанските одреди во Македонија на КПЈ за Македонија. Есента, 1942 г. заминал на партиска задача во Преспа каде на 12 септември 1942 г. загинал.
 
ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ЗА БИТОЛА
составувачи: Ленче Андоновска, Науме Горгиевски, Благој Николов, Трајко Огненовски, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска; превод на англиски Весна Милевска
Национална Установа Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола

naumov_stevan_stivNaumov, Stevan - Stiv (1920-1942) Macedonian revolutionary, national hero, one of the organizers of NOB in Macedonia. He was proclaimed a national hero on 29 July 1945. Since he was a student at Bitola high school, Stiv Naumov was on the lines of the progressive youth.

He left to study in Belgrade and his revolutionary activity was even deeper and he became one of the most active members in the movement of the progressive student youth. As a result of that, he was imprisoned, but because of lack of evidence, he was set free. After he left the prison, he returned to Bitola, where he continued to work even more severe against the antifascist ideology, especially spreading it among the workers and the young people. Immediately after the occupation, he transferred into illegal migrants. In 1940 Stiv Naumov became secretary at the Local committee of KPJ in Bitola. In April 1942 he participated in the formation of Bitola NOPO Pelister. The same year he was condemned to death in his absence, because of his activities and his head was blackmailed 200.000 leva. In June 1942, he became member of the Operative headquarter of the Main headquarter of the partisan units in Macedonia of KPJ for Macedonia. In the autumn 1942, he left to carry out a party task in Prespa, where in September 1942 died.

DISTINGUISHED PEOPLE FOR BITOLA
authors: Lence Andonovska, Naume Gorgievski, Blagoj Nikolov, Trajko Ognenovski, Gordana Pesevska, Aneta Stefanovska, Svetlana Taleska ; translation in english Vesna Milevska.
NIUL "St. Clement Ohridski": Municipality of Bitola

top destinations enfoto galerija enmapa ennastani en

smestuvanje enrestorani picerii enturisticki enkako do bt en