NECEVSKI VANGEL -TUNELO (national hero)

НЕЧЕВСКИ ВАНГЕЛ - ТУНЕЛО (народен херој)
Нечевски, Вангел - Тунелот (1922-2006), македонски партизан и општественик, народен херој. Неговата целосна определеност на страната на револуцијата го потврдил со вклучувањето во СКОЈ. По фашистичката окупација, веднаш се вклучил во акциите на месната партиска организација за растурање на пропаганден материјал, собирање на оружје и вршење на курирски должности. Во почетокот на 1942 г. бил уапсен и интерниран во Бугарија. По половина година помината во интернација, се вратил во родната Битола. Но, поради своите активности, веќе не можел да остане во градот и на 4. јули 1942 г. заминал во партизанскиот одред „Даме Груев", кој подолго време успешно дејствувал во битолско, преспанско и кичевско. Во одредот извршувал низа курирски задачи што ги добивал како курир на Главниот штаб на Македонија. Во текот на 1942, 1943 и поголемиот дел од 1944 г. одржувал редовна врска со грчките и албанските партизани, пренесувајќи најдоверливи материјали и префрлувајќи најдоговорни политички и воени раководители и делегати на Врховниот штаб од Македонија. Пред крајот на војната станал заменик-командант на дивизија. По Војната вршел политички и државни должности во Битола и во Република Македонија. За народен xepoj е прогласен на 20 декември 1951 година.
 
ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ЗА БИТОЛА
составувачи: Ленче Андоновска, Науме Горгиевски, Благој Николов, Трајко Огненовски, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска; превод на англиски Весна Милевска
Национална Установа Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола

necevski_vangel_tuneloNecevski, Vangel - Tunelot (1922-2006), Macedonian partisan and socialist, national hero. He was completely determined to step towards the revolution, confirming it by his participation of SKOJ.

After the fascist occupation he was immediately involved in the actions of the local party organization for distribution of propaganda material, collection of weapon and performing courier duties. At the beginning of 1942 he was arrested and integrated to Bulgaria. After half a year he returned to his native Bitola. But, as a result of his activities he could not stay in the city and on 4 July 1942 he left to the partisan unit "Dame Gruev", which was active for a longer period, functioning successfully in Bitola, Prespa and Kicevo. In the unit he performed a range of courier tasks, which he got as a courier of the chief headquarter of Macedonia. During 1942 -1943 and larger part of 1944, he had regular contacts with the Greek and Albanian partisans, transferring most confidential materials and transferring the most liable political and military leaders and delegates to the Supreme headquarter of Macedonia. Before the end of the war he became deputy Commandant of the division. After the war he performed political and state duties in Bitola and Republic of Macedonia. He was proclaimed a national hero on 20th December 1951.

DISTINGUISHED PEOPLE FOR BITOLA
authors: Lence Andonovska, Naume Gorgievski, Blagoj Nikolov, Trajko Ognenovski, Gordana Pesevska, Aneta Stefanovska, Svetlana Taleska ; translation in english Vesna Milevska.
NIUL "St. Clement Ohridski": Municipality of Bitola

top destinations enfoto galerija enmapa ennastani en

smestuvanje enrestorani picerii enturisticki enkako do bt en