PANOVSKI TRIFUN (revolutionary)

ПАНОВСКИ ТРИФУН (револуционер)
Пановски, Трифун, (1912-1944), првиот партизански лекар во народноосло-бодителната војска на Македонија, и патрон на медицинскиот центар во Битола. Како лекар и хуманист со големи лекарски способности кај борците и народот уживал голем авторитет. Роден 1912 г. во с. Буф, Леринско, Егејска Македонија, во печалбарско семејство. Основно училиште завршил во родното место. Потоа со родителите се преселил во Битола, каде завршил Гимназија во учебната 1933/34 г. Се запишал на Медицинскиот факултет во Белград. Уште за време на студентските денови влегол во напредното студентско движење. По дипломирањето се вработил како лекар во Ниш, но набрзо, веднаш по окупацијата, се вратил во Битола и се приклучил во НОБ. Во 1941 г. станал член на КПЈ, а во 1942 г., за време на априлската провала Т. Пановски бил затворен од бугарската окупаторска полиција. Во недостаток на сигурни сведоштва бил ослободен од обвинувањата. Во текот на 1943 г. бил интерниран во Бугарија и мобилизиран како лекар во бугарската армија, од каде успеал да избега и да им се приклучи на партизаните (1944). Во партизанските редови работел прво како главен лекар во партизанските болници на Кожуф планина, а потоа како лекар во Првата македонско-косовска бригада и на крај во Првата македонска бригада (во Дебарца и Караорман). Ce одликувал co храброст и пожртвуваност, спремен да им помогне на ранетите борци во првите борбени редови. Заради неговата несебичност бил почитуван и сакан од сите борци.
Д-р Трифун Пановски работел во партизанската болница што ја формирал и организирал кај с. Песочани и Ехловец, во подножјето на славниот Караорман и Славеј. Во оваа болница се лекувале тешко ранетите борци, а полесно ранетите, под негов стручен надзор се лекувале во своите единици.
 
На 22 јуни 1944 г. партизанското движење претрпело голема загуба. Во близина на селото Буринец (Дебарца) при едно пробно гаѓање со минофрлач, од ненадејна експлозија бил тешко ранет заедно со командантот на Првата македонска бригада Коле Канински и уште тројца нивни соборци - партизани. Иако и самиот бил тешко ранет д-р. Трифун Пановски им помагал на останатите повредени, се додека сите не им подлегнале на раните.
 
ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ЗА БИТОЛА
составувачи: Ленче Андоновска, Науме Горгиевски, Благој Николов, Трајко Огненовски, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска; превод на англиски Весна Милевска
Национална Установа Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола

panovski_trifunPanovski, Trifun (1912-1944), the first partisan doctor in the national rebellion army of Macedonia and patron of the Medical center in Bitola As a doctor and humanist with large doctor capabilities he had great authority with the fighters and people.

He was born 1912 in v. Buf Lerin, Aegean Macedonia in migrant family. He finished his primary education in his native place. Then with his parents he moved to Bitola where he finished high school. In 1933/34 he registered at the Faculty of Medicine in Belgrade. During his studies he joined the progressive student movement. After his graduation he got employed as a doctor in Nis, but s immediately after the occupation he returned to Bitola and joined NOB. In 1941 he became member of KPJ and in 1942 during the April espionage T. Panovski was imprisoned by the Bulgarian occupation police. In lack of strong evidence the charges were left out. During 1943 he was integrated to Bulgaria and mobilized as a doctor in the Bulgarian army but he managed to escape and joined the partisans (1944). In the partisans' lines, at first he worked as a chief doctor in the partisan hospital on Kozuf mountain and then as a doctor in the First Macedonian Kosovo brigade and at the end The First Macedonian brigade (in Debarca and Karaorman). He was characterized as a courageous and ready to help the wounded fighters in the first fighting lines. For his un-selfishness he was respected and loved by all fighters. Dr Trifun Panovski worked at the partisan hospital that he formed and organized at v. Pesocani and Ehlovec, under the famous Karaorman and Slavej. In this hospital severely wounded fighters and those with light injures were treated in their units, under his professional supervision. On 22 June 1944 partisan movement had great loss nearby village Burinec (Debarca). At one test shooting from a mine thrower, from sudden explosion, he was severely shot together with the commandant of the First Macedonian Brigade "Kole Kaninski" and three other comrades - partisans. Although, he himself was wounded Trifun Panovski helped the other wounded until all of them died of their own injuries.

DISTINGUISHED PEOPLE FOR BITOLA
authors: Lence Andonovska, Naume Gorgievski, Blagoj Nikolov, Trajko Ognenovski, Gordana Pesevska, Aneta Stefanovska, Svetlana Taleska ; translation in english Vesna Milevska.
NIUL "St. Clement Ohridski": Municipality of Bitola

top destinations enfoto galerija enmapa ennastani en

smestuvanje enrestorani picerii enturisticki enkako do bt en