TODOROVSKI VANGEL - MAJORO (national hero)

ТОДОРОВСКИ ВАНГЕЛ - МАЈОРО (народен херој)
Тодоровски, Вангел - Мајоро (1920-1942), македонски првоборец, народен херој. Уште како многу млад се пројавил со својата активност во редовите на напредното работничко движење во градот. Во текот на 1940 г. на дваесетгодишна возраст Вангел Тодоровски бил примен во редовите на КПЈ. Поради неговите активности, уште истата година бил апсен, но поради немањето на докази за судско обвинение бил ослободен. Таа тортура и методи на присилување што ги преживеал во големосрпската жандармерија, го направиле уште поцврст и решен да истрае на патот кој го одбрал. Верен борец на својата Партија, жеден за нови сознанија од областа на револуционерната теорија и практика, иницијативен во извршувањето на поставените задачи, одличен организатор - тоа се одликите што секогаш го истакнувале на преден план во работата и идеолошкото делување. Поради тоа, од страна на Месниот комитет на Партијата одреден бил да работи со младината како важен сегмент од каде се црпат нови сили за пополнување на редовите на Партијата. Накоро станал член на Месниот комитет на СКОЈ за Битола. По фашистичката окупација на Македонија учествувал во повеќе акции против бугарскиот окупатор. Во тоа време Партиската организација во градот, во чии редови скоевците биле двигатели на акциите, прераснала во навистина борбена организација, која само чекала знак за да почне со востанието, со отворена револу-ционерна борба. За да ја спречи таквата револуционерна подготвеност на Партијата, бугарскиот окупатор спровел брза регрутација во Македонија. Меѓу првите, покана за отслужување војска во редовите на бугарската фашистичка армија од Битола добил и Вангел Тодоровски. Тој не се одзвал на поканата и се повлекол во илегалност. Како илегалец не мирувал, туку организирал разни саботажи и диверзии и ја извршувал партиската задача во месната партиска техника. И покрај тешките услови во размножувањето на партиските материјали, секогаш навреме ги издавал партиските билтени, печател летоци и друг востанички и револуционерен материјал. Во пролетта 1942 г. се случила провала во Битола. Откриено било делувањето на партиската техника. При упадот на бугарската полиција во куќата каде била сместена техниката, Вангел Тодоровски го убил полицискиот началник на Битола, а потоа самиот си го одзел животот. Вангел Тодоровски - Мајоро за народен xepoj е прогласен на 2 август 1952 година.
 
ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ЗА БИТОЛА
составувачи: Ленче Андоновска, Науме Горгиевски, Благој Николов, Трајко Огненовски, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска; превод на англиски Весна Милевска
Национална Установа Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола

todorovski_vangel_majoroTodorovski, Vangel - Majoro (1920-1942), Macedonian fighter, a national hero. Since he was young he showed his activity in the worker's movement of the city.

During the 1940s at ten years of age, Todorovski was accepted in KPJ. Because of his activities the same year he was arrested, but because of the lack of evidences he was not charged. He was released. That torture and methods of enforcement which he survived at Great Serbian police station made him even stronger and more determined on the path that he chose. He was loyal fighter to his party, thirsty for new knowledge from the field of the revolutionary theory and practice, with initiative in execution of the given tasks, excellent organizer-those are the characteristics which always promoted him in front of his work and ideological movement. Because of all this, the local committee of the Party appointed him to work with the youth as important segment where new forces were found for filling the lines of the party. Soon after that, he became a member of the Local committee of SKOJ of Bitola. After the fascist invasion of Macedonia, he participated in many actions against the Bulgarian occupators. At that time the party organization in the city, where SKOJ members were those started the actions, grew into a real fighting organization which only waited for a sign to start with the rebellion, with the open revolutionary fighting. In order to stop such revolutionary readiness of the Party, the Bulgarian occupators made fast recruiting in Macedonia. Among the first ones who received the call for recruitment in the Bulgarian fascist army from Bitola, got Vangel To-dorovski. He did not want to join the army and he withdrew in the underground. As an illegal migrant he did not stay calm, but he organized different sabotages and diversions and performed the party duty in local party technique. However the difficult conditions in multiplication of the party materials were, he always promptly published the party papers, printed posters and other rebellion and revolutionary material. In spring 1942 there was an espionage in Bitola. The acting of the party technique was discovered. At the entrance of the Bulgarian police in the house where the technique was, Vangel Todorvski killed the police superintendent of Bitola and then he killed himself. Vangel Todorvski Majorat was proclaimed for a national hero on 2nd August 1952.

DISTINGUISHED PEOPLE FOR BITOLA

authors: Lence Andonovska, Naume Gorgievski, Blagoj Nikolov, Trajko Ognenovski, Gordana Pesevska, Aneta Stefanovska, Svetlana Taleska ; translation in english Vesna Milevska.
NIUL "St. Clement Ohridski": Municipality of Bitola

top destinations enfoto galerija enmapa ennastani en

smestuvanje enrestorani picerii enturisticki enkako do bt en