TRAIKOVSKI BORISLAV (artist)

ТРАИКОВСКИ БОРИСЛАВ (ликовен уметник)
Траиковски, Борислав (1917-1996), македонски сликар и педагог кој се вбројува во првите дипломирани ликовни уметници во Македонија. Основно и средно образование завршил во родниот крај, а во 1951 г. дипломирал на Академијата на ликовна уметност на Универзитетот во Белград. Бил член на ДНУ, најзначаен член на ликовната група ВДИСТ. Самостојно и групно академскиот сликар Борислав Траиковски има излагано во повеќе градови во земјата и странство и тоа: во Битола, Прилеп, Скопје, Струга, Белград, Загреб, Лондон, Братфорд, Ферара, Париз. Автор на делата: „Сива вода" (1954), „Квечерина" (1959), „Вишнеење" (1963), „Последната слика" (1994), „Поклонување" (1993). Неговите ликовни дела се чуваат во повеќе галерии и приватни колекции во земјата и странство. Јубилејната изложба по повод 40 години творештво (1991) претставува потврдување на неговата ликовна персоналност. Co оваа изложба се заокружила целокупната творечка активност на Траиковски, значајна со својата доследност и кохерентност за развојот на македонското современо сликарство во целина. Целиот свој живот и работен век го минал во Битола. За уметничките постигања има добиено голем број награди и признанија меѓу кои: наградата „11 Октомври" во 1980, наградите „4-ти Ноември" и др.
 
ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ЗА БИТОЛА
составувачи: Ленче Андоновска, Науме Горгиевски, Благој Николов, Трајко Огненовски, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска; превод на англиски Весна Милевска
Национална Установа Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола

traikovski_borislavTraikovski, Borislav (1917-1996), Macedonian painter and pedagogue who is numbered among the first graduated artists in Macedonia, He finished primary and secondary education in the native city and in 1951 he graduated at the Academy of art at the University in Belgrade.

He was member of DNU, the most important member of the art group VDIST. The academic painter Borislav Traikovski exhibited in many cities in the country and abroad independently or as a part of collective in Bitola, Prilep, Skopje, Struga Belgrade, Zagreb, London, Bradford, Ferara ,Paris. He is the author of the works "Grey water" 1954, "Sunlight" 1959, "Towering" 1963, "The last picture" 1994, "Worshiping" 1993. His artistic works are preserved at many galleries and private collections in the country and abroad. The jubilee exhibition on the occasion of 40 years of his creation in 1991, represented confirmation of his artistic personality With this exhibition, the overall creatinal activity of Traikovski was rounded up, which is important with its persistency and coherency for the development of the Macedonian modern painting as a whole. B Traikovski was completely engaged in the creation for Bitola. He passed in Bitola his complete life and working age. For his artistic achievements he won a large number of rewards and recognitions among which the award 11th October in 1980, the award 4th November and others.

DISTINGUISHED PEOPLE FOR BITOLA
authors: Lence Andonovska, Naume Gorgievski, Blagoj Nikolov, Trajko Ognenovski, Gordana Pesevska, Aneta Stefanovska, Svetlana Taleska ; translation in english Vesna Milevska.
NIUL "St. Clement Ohridski": Municipality of Bitola

top destinations enfoto galerija enmapa ennastani en

smestuvanje enrestorani picerii enturisticki enkako do bt en