Дебој Битола

Дебој Битола

За Дебојот во Битола не постојат сигурни историски податоци, но се претпоставува дека тој, веројатно, е изграден во XVII/XVIII век, кога служел како амам.

Повеќе...

ХАЈДАР КАДИ Џамија - Битола

ХАЈДАР КАДИ Џамија - Битола

Хајдар Кади џамијата во Битола е сместена на левата страна од реката Драгор, во близина на некогашниот Овчи Пазар и Дебојот.

Повеќе...