DEMIROVSKI AJRI (musician)

DEMIROVSKI AJRI (musician)


Category: Личности (Famous persons)

ДЕМИРОВСКИ АЈРИ (музичар)
Демировски, Ајри (1927 – 2009), автор на песната „Битола, мој роден крај”. Роден е во Битола. По ослободувањето Ајри Демировски бил првиот испратен ученик од Битола во Загреб во графичкото училиште да го изучува печатарскиот занает. Но, во Битола тој никогаш не работел како печатар. Се вработил како чувар во Радио Битола. Работејќи во радиото имал несекојдневна прилика редовно да ги слуша во живо најпопуларните битолски и македонски пејачи. Тоа го поттикнало да почне да размислува во насока на создавање на нова македонска музика. Ајри Демировски има компонирано над педесетина песни. Негови се популарните: „Мариче ле лично девојче”, „Таму ле мајко близу Битола”, „Само ти се чудам Цвето”, „Сношти те Маре сонував”, „За кого ти цути Дано лицето”„Денот ми наблиза на гурбет да заминам” и многу други, за кои многумина мислат дека се народни, бидејќи се општоприфатени и пејани. И секако најпопуларната меѓу нив, неговата антологиска песна „Битола, мој роден крај”, песна во која ја опеал својата огромна љубов кон родната Битола, песна која претставува неповторлив музички симбол и по која Битола ја препознаваат и распознаваат. Битолчани оваа песна ја прогласија за песна на векот, а нејзиниот автор Ајри Демировски за почесен граѓанин на Битола.
 
ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ЗА БИТОЛА
составувачи: Ленче Андоновска, Науме Горгиевски, Благој Николов, Трајко Огненовски, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска; превод на англиски Весна Милевска
Национална Установа Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола

demirovski_ajriDemirovski, Ajri (1927 – 2009), author of the song “Bitola, my native city”. He was born in Bitola. After the liberation Ajri Demirovski was the first student from Bitola who was sent to the Graphical school in Zagreb to study the printing craft.

But, he never worked as a printer in Bitola. He was employed at Radio Bitola as a guard where he had an unusual opportunity regularly to listen to the most popular Bitola and Macedonian singers in flesh. It made him think about the creation of new Macedonian music. Ajri Demirovski composed over fifty songs. His most popular ones are: “Marice beautiful girl”,” Somewhere mother near Bitola”, “You only surprise me Cveto”, “I dreamed you Mare yesterday”,” Whom do you Dano dress up for”, “My day is coming to leave far away”, and many others, which are thought to be folk song, since they have generally been accepted and sang. And certainly the most famous among them all is “Bitola my native city”, infused with a passionate love towards his native Bitola, and which represents a music symbol of Bitola, by which Bitola is recognized and distinguished abroad. Bitola’s citizens, pronounced this song to be the song of the century and thus its author Ajri Demirovski to be a honourable citizen of Bitola.

DISTINGUISHED PEOPLE FOR BITOLA
authors: Lence Andonovska, Naume Gorgievski, Blagoj Nikolov, Trajko Ognenovski, Gordana Pesevska, Aneta Stefanovska, Svetlana Taleska ; translation in english Vesna Milevska.
NIUL “St. Clement Ohridski”: Municipality of Bitola

You May Also Like