HRISTOVSKI JONCE (entertainer)

HRISTOVSKI JONCE (entertainer)


Category: Личности (Famous persons)

ХРИСТОВСКИ ЈОНЧЕ (естраден уметник)
Христовски, Јонче (1933-2000), македонски пејач, текстописец и композитор на песни во народниот дух, исклучително популарен естраден уметник, кој славата на македонскиот мелос ја пронесувал низ целиот свет. Роден 1933 г. во Битола. Создал сопствен интерпретативен стил, препознатлив и комуникативен со публиката. Се прославил со својата песна „Македонско девојче китка шарена” (1964), чии препеани верзии се појавиле на антлиски, германски, дански, италијански, руски, српски, француски и шпански јазик. Впечатливи му биле интерпретациите на „Животе мој”, „Ај засвирете ми чалгии”, „Запеј песна Македонко”,„Ако умрам ил загинам” и многу други во извондредно богатиот репертоар. Член на ансамблот „Танец” (пејач и играорец). Како одговорен за народната музика во ТВ Скопје, ја иницирал серијата „Распеани градови” (1974), еден од најначајните проекти на ТВ Скопје. За големиот придонес во музиката добитник е на голем број награди, одликувања и признанија.
 
ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ЗА БИТОЛА
составувачи: Ленче Андоновска, Науме Горгиевски, Благој Николов, Трајко Огненовски, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска; превод на англиски Весна Милевска
Национална Установа Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола

hristovski_jonceHristovski, Jonce (1933-2000), Macedonian singer, text writer and composer of songs in folk spirit, extremely popular folk singer who carried the glory of Macedonian music all around the world.He was born in 1933 in Bitola.

He created his own interpretation style, recognizable and communicative with the audience. He became famous with his song “Macedonian girl colorful bunch” (1964) whose sang versions appeared in English, German, Danish, Italian, Russian, Serbian French and Spanish. His impressive interpretations are “Life of mine”, “Play for me musicians” “Sing a song Macedonian girl” “If I die or I’m killed” and many others in his extremely rich repertory. He was member of the Assembly “Tanec” (singer and dancer) as editor of the folk music at TV Skopje, he initiated the serial “Singing cities” (1974), one of the most important projects of TV Skopje. For his large contribution he received large number of awards, certificates of honor and recognitions.

DISTINGUISHED PEOPLE FOR BITOLA
authors: Lence Andonovska, Naume Gorgievski, Blagoj Nikolov, Trajko Ognenovski, Gordana Pesevska, Aneta Stefanovska, Svetlana Taleska ; translation in english Vesna Milevska.
NIUL “St. Clement Ohridski”: Municipality of Bitola

You May Also Like