Macedonian Currency

Macedonian Currency


Category: Корисни информации (Useful Information)

Macedonian currency is: Denar (den.)

Nominal values are:

    COINS: 1, 2, 5, 10, 50 denari

    NOTES: 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 denari

    1 denar = 100 deni

In the country payments are made in Denars. Foreign currencies can be exchanged in banks and exchange offices.

 
Currency regulations:
 
Upon the exit from the Republic of Macedonia the residents:

– COULD take out of the country the equivalent of 2.000 Euros in foreign currency and checks and up to 20.000 denars per person.

– THEY ARE OBLIGED to declare their foreign currency and checks to the Customs authority where the total amount exceeds the equivalent of 2.000 Euros and less than 4.000 Euros (with certificate from the authorized bank or exchange office).

– THEY ARE NOT ALLOWED to take out of the country the amount that exceeds the equivalent of 4.000 Euros in foreign currency and checks and over 20.000 denars per person.

Upon the exit from the Republic of Macedonia the non-residents:

– COULD take out of the country the equivalent of 2.000 Euros in foreign currency and checks and up to 20.000 denars per person.

– THEY ARE OBLIGED to declare their foreign currency and checks to the Customs authority where the total amount is the equivalent of 2.000 Euros (with certificate issued by the Customs authority upon the entry into the country)

– THEY ARE NOT ALLOWED to take out of the country foreign currency in amount higher that declared one upon the entry into the country, quoted on the certificate and over 20.000 denars per person.

sitni_pari

  • Книжни пари: 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 денари

10_den       50_den

 
 
100_den       500_den
 
 
1000_den       5000_den

Плаќањето во целата држава се извршува во денари. Странските валути можат да се разменат во банките и менувачниците низ целата држава.

 

Правила:

При излез од Република Македонија резидентите:

  • МОЖАТ слободно да изнесат до 2.000 евра во девизи и чекови и до 20.000 денари по лице.
  • ДОЛЖНИ СЕ да ги пријават на царинскиот орган девизите и чековите во вкупен износ над 2.000 евра до 4.000 евра (со потврда од овластена банка или менувачница)
  • НЕ СМЕАТ да изнесат над 4.000 евра во девизи и чекови и над 20.000 денари по лице.

 

При излез од Република Македонија нерезидентите:

  • МОЖАТ да изнесат до 2.000 евра во девизи и чекови и до 20.000 денари по лице.
  • ДОЛЖНИ СЕ да ги пријават на царинскиот орган девизите и чековите во вкупен износ над 2.000 евра (со потврда на царинскиот орган при влез во земјата).
  • НЕ СМЕАТ да изнесат девизи во износ поголем од пријавениот при влез во земјата, наведен во потврдата и над 20.000 денари по лице.

 

http://www.customs.gov.mk

 

You May Also Like