MISIRKOV KRSTE Р. (ideologist)

MISIRKOV KRSTE Р. (ideologist)


Category: Личности (Famous persons)

МИСИРКОВ КРСТЕ П. (идеолог)
Мисирков, Крсте П. (1874-1926), македонски национален и просветен деец, најзначаен македонски интелектуалец од крајот на XIX и почетокот на XX век, општественик, политички работник, визионерски мислител, теоретичар и историчар. Тој е еден од најистакнатите идеолози на македонскиот национален идентитет, полемичар, публицист, апологет на македонската национална самобитност и длабоко промислен аналитичар на нејзините севкупни состојби, еден од најистакнатите идеолози на македонскиот национален идентитет. Мисирков е најзначајниот и најкомплетниот македонски славист – филолог и кодификатор на современиот македонски литературен јазик и правопис. Роден е 1874 г. во с. Постол Ениџе-Вардарско. Како ученик во Софија бил еден од основачите на Младата македонска книжевна дружина (1891). Од 1892 – 1895 г. завршил учителска школа во Белград во времето кога тој заедно со другите средношколци од Македонија, во 1893 г., основаат ученичка дружина под името „Вардар”. Две години учел Духовна семинарија во Полтава. Есента 1897 г. се запишал на Историско-филозофски факултет во С. Петербург кого ќе го заврши со одличен успех пролетта 1902 г. Заедно со Д. Чуповски е еден од основачите на Македонското научно-литературно другарство (МНЛД) „Св.  Климент”  (1903-1905)  во  Санкт Петербург. Bo октомври 1902 г. заминал за Битола, со голема желба да биде во Македонија за да ги следи настаните во пред-илинденскиот период. Од 1. XII 1903 до крајот на јули 1903 г. Мисирков бил редовен гимназиски професор во Битола. Веднаш по пристигнувањето бил ангажиран за професор по филологија во Битолската гимназија. Истовремено во Битола пристигнал и Д. Т. Мишајков и заедно обајцата започнале да планираат печатење на учебници на мајчин македонски јазик (за изработка на македонска граматика од страна на Мисирков) што би се печатела со средствата добиени од Австрија. Мисирков будно ги следел настаните од револуционерното движење на македонскиот народ за ослободување од Отоманското ропство и, истовремено испраќал значајни писма до истакнати личности во Русија, информирајќи за тешката, но истовремено и револуционерна состојба во Битолскиот регион. Исклучиво само таа година бил во Македонија и тоа токму во Битола каде се запознал со одликите на македонскиот јазик. За него Битола претставувала културен, борбен, политички и севкупен центар во тогашната Румелија на Турската Империја. Мисирков, доаѓајќи во Битола, се зближил со рускиот конзул A. А. Ростковски, со кого веќе се познавал од Санкт Петербург. Воедно редовно комуницирал со раководството на ТМОРО, особено со Панче Дорев, Даме Груев и др. македонски револуционерни дејци. При престојот во Битола тој се движел низ народот, ги посетувал битолските села и правел белешки од средби со народот, со дипломатскиот кор, со организаторите на востанието. Во Битола се дружел co учителскиот кадар, co членови од дипломатскиот кор. Меѓу другите информатори (П. Дорев и др.) и Мисирков ги информирал новинарите – дописници на странските весници за состојбата на македонскиот поробен народ. По убиството на рускиот конзул A. А. Ростковски Мисирков заминал за Одеса. Кон средината на декември 1903 г. во Софија ја објавил книгата „За македонцките работи”. Веднаш по објавувањето на книгата се создала голема реакција од бугарската интелегенција и власт и тој, приморан, заминал за Одеса каде започнал да го издава првото научно-литературно и политичко списание на македонски јазик, весникот „Вардар”. Во 1914 г. поднел опширен Меморандум до рускиот министер за надворешни работи во кој ја изнел историјата на „Македонското прашање” и укажал на неопходноста да се има превид дека мнозинското население во Македонија по националност е еднородно и тоа се Словенските Македонци. Починал 1926 г. во Софија.
 
ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ЗА БИТОЛА
составувачи: Ленче Андоновска, Науме Горгиевски, Благој Николов, Трајко Огненовски, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска; превод на англиски Весна Милевска
Национална Установа Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола

misirkov_krste_pMisirkov, Krste P. (1874-1926), Macedonian national and educational leader, the most remarkable Macedonian intellectual from the end of the XIX and the beginning of the XX century, socialist, political worker, visionary, theoretician and historian.

He was one of the most distinguished ideologists of the Macedonian national identity, polemicist, publicist, and apologist of Macedonian national determination and thorough analyst of its overall situations, one of the most prominent ideologists of the Macedonian national identity. Misirkov is the most important and overall Macedonian slavic- philologist, codifying the Macedonian literature, language and grammar. He was born in 1874 in v.Postol Enidze-Vardar. As a student in Sofia he was one of the founders of the Young Macedonian literary company (1891). In the period 1892-1895 he graduated at the Teacher’s School in Belgrade, when together with the other high school companions from Macedonia, in 1893 founded a student company named “Vardar”. He studied Religious seminar in Postava for two years. In the autumn 1897 he enrolled at the History -Philosophy Faculty in Petersburg, and finished his studies with excellent grades in the spring 1902. During his studying he actively participated in (TMOK 1900-1902) and together with D.Cupovski is one of the founders of the Macedonian scientific literature friendship (MNLD) “St Clement” (1903-1905) in St Petersburg. In October 1902 he went to Bitola with great desire to be in Macedonia and to follow the events in the pre- Ilinden period. From 1.12.1903 to the end 1903 Misirkov was a full- time high school teacher in Bitola. Immediately after his arrival he was engaged as a teacher of philology at Bitola high school. At the same time D.T. Mijaskov arrived and they both started to plan printing of textbooks in native Macedonian language (to prepare Misirkov’s grammar of Macedonian language ) which was printed by means, gained from Austria. Misirkov constantly followed the events from the revolutionary movement of Macedonian people and their struggle for liberation from the Ottomans. At the same time he sent important letters to prominent figures in Russia, informing them for the difficult and revolutionary situation in Bitola region. That year he was in Bitola and the Macedonian language characteristics were introduced to him. According to him Bitola represented cultural fighting political and overall center in the former Rumelija, part of the Turkish Empire. When Misirkov came to Bitola he became close friend to the Russian consul A. Rostkovski, whom he communicated with before, in Sankt Petersburg. Misirkov regularly communicated with the leadership of TMORO, especially with Pance Dorev, Dame Gruev and other revolutionary leaders. When he was in Bitola he communicated with teachers and members of the diplomatic corps. Misirkov was among the informants (like P.Dorev and others) who informed the journalists-correspondents of the foreign newspapers for the situation of the Macedonian conquered people. After the assassination of the Russian consul A. Ros-tkovski, Misirkov left to Odesa. In Sofia, in the middle of December 1903, he published the book “On the Macedonian Matters”. Immediately after the edition of the book there was a huge reaction by the Bulgarian intellectuals and the authorities and he was forced to leave to Odesa, where he started to edit the first scientific literature and political magasine in Macedonian language. He edited the newspaper “Vardar”. In 1914 he brought detailed Memorandum before the Russian Minister of foreign affairs. There he exposed the history of Macedonian question and pointed to the necessity which had to be taken into consideration, that majority of the population in Macedonia by its nationality is homogenous and those people are Slavonic Macedonian. He died in Sofia in 1926.

DISTINGUISHED PEOPLE FOR BITOLA
authors: Lence Andonovska, Naume Gorgievski, Blagoj Nikolov, Trajko Ognenovski, Gordana Pesevska, Aneta Stefanovska, Svetlana Taleska ; translation in english Vesna Milevska.
NIUL “St. Clement Ohridski”: Municipality of Bitola

You May Also Like