National Park – Pelister

National Park – Pelister


Category: Топ дестинации (Top Destinations)
Пелистерскиот масив е дел од планината Баба, во југозападна Македонија. Прогласен за национален парк во 1948 година поради природните реткости кои се среќаваат во него: моликовите шуми – реликт од терциерната флора, гранитните карпи и неговиот морфолошки релјеф, а посебно глацијалниот релјеф во алпскиот дел од планината.
Моликата е петтоигличестиот бор кој расте на само неколку делови од Балканскиот полуостров. На Пелистер се наоѓа и ендемската пелистерска качунка. Убавината на пределот ја збогатуваат и дивите животни:мечка, волк, дивокоза, елен, дива свиња, зајак, неколку видови орли, срна, еребици, црвеноклуната чавка и ендемичната македонска пелагониска пастрмка.
Посебна убавина на паркот му даваат планинските езера: Големото (на висина од 2218 м) и Малото езеро (2280 м). Високо на небото се издигаат стрмните врвови Пелистер(2601 м), Ветерница (2420м), Муза (2351 м), Ржана (2334 м) и Грива (2198м).
Националниот парк се карактеризира со многу природни феномени, со невообичаени структурни белези, специфична геолошка конструкција, несекојдневна планинска вегетација, поволни хидрографски услови, како и со специфични климатски услови кои придонесуваат за комплетирање на ова природно богатство.
Паркот се протега на површина од 1500 ha, на надморска висина од 700 до 2601 метри. За туристите посебно интересна е туристичко-рекреативната зона чии пространства спаѓаат во 2-та категорија на природни вредности со посебни природни карактеристики и убавини, што може да се користат за одмори и рекреација. Тука спаѓа зоната -“Голема Ливада” и зоната “Нижо Поле”. Најголем украс на паркот се двете езера т.н. Пелистерски очи: Големо езеро и Мало езеро, кои Пелистер го прават уште повеличествен и туристички попривлечен.

The peak Pelister is a part of the mountain Baba, in southwest Macedonia. It is proclaimed as a National park in 1948, because of the rare national wealths in it: molika forests-reliquity from tercier flora, granite stones and their morphologic relief, especially glacial relief in the alpic part of the mountain.

Molika is five-needled pine tree that can be found in a few parts on Balkan Peninsula. You can find endemic flowers in Pelister. The beauty of the area is completed with wild animals: bears, wolfs, capricorns, stags, wild pigs, rabbits, a few kinds of eagles, deers, partriges, redbeak jackdaws and endemic macedonian pelagonytrout.

pelister

A special beauty of the park is given by mountain lakes: the Big one (on the 2218m height) and the Small one(on the height of 2280m). High on the sky there are sheer peaks Pelister(2601 m), Veternica (2420 m), Muza (2351 m), Rzana (2334 m) and Griva(2198 m).
The National park is characterised with many natural phenomens, with unusual structural features, specific geologic constructions, unusual mountain vegetation, convenient hydrographic conditions, as well as specific climatic conditions that contribute for the completeness of the national wealth.
The park is placed in the surface of 1500 ha, on the height above the sea level of 700 to 2601 m.

Especially interesting for the tourists is the turistic-recreative zone, whose spaces belong to the second category of natural values with specific natural characteristics and beauties that can be used for holidays and recreation. Here belong the zone ” Big Valley ” and zone “Low Field”.

The biggest ornaments of the park are the two lakes, so called Pelister’ s eyes: Big lake and Small lake, that make Pelister more grandious and turisticly more attractive.

National Park Pelister – Photo Gallery

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura

contentmap_plugin

made with love from Appartamenti vacanza a Corralejo – Fuerteventura

You May Also Like