OVADIJA ESTREJA – MARA (national hero)

OVADIJA ESTREJA – MARA (national hero)


Category: Личности (Famous persons)

ОВАДИЈА ЕСТРЕЈА – МАРА (народен херој)
Овадија, Естреја – Мара (1922-1944), битолска Еврејка, работничка. Многу рано се вклучила кон напредното работничко движење. Веќе во 1938 г. била еден од најактивните членови во организациите на напредната младина во својот роден град, Битола. Особено била активна во еврејските напредни младински организации. Нејзината револуционерна активност се засилила за време на нејзиното тригодишно престојување во Белград, каде била на работа. За тоа време се запознала со повеќе напредни луѓе, станала член на СКОЈ и учествувала во Мартовските демонстрации. Особено била популарна меѓу еврејската младина. Во 1942 г. станала член на КПЈ. Во април 1943 г. во партизанскиот одред „Гоце Делчев”, започнал партизанскиот живот на Естреја Овадија. Од одредот „Гоце Делчев” се префрлила во одредот „Даме Груев” кој водел тешки борби со италијанскиот окупатор во околината на Преспанското Езеро. Учествувала во многу напорниот Февруарски поход. По завршувањето на февруарските движења на единиците, била формирана Третата македонска ударна бригада, а Естреја Овадија била поставена за заменик политички комесар на чета. Co формирањето на Седмата македонска бригада била поставена за политички комесар на батаљон. Загинала во 1944 г. За народен херој е прогласена на 11 октомври 1953 година.
 
ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ЗА БИТОЛА
составувачи: Ленче Андоновска, Науме Горгиевски, Благој Николов, Трајко Огненовски, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска; превод на англиски Весна Милевска
Национална Установа Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола

ovadija_estreja_maraOvadija, Esteraja Mara (1922-1944), a Jew from Bitola, worker. She joined early to the progressive workers movement in 1938, she was one of the most active members in the organizations of the progressive youth in her native city Bitola.

She was especially active in Jewish progressive youth organizations. Her revolutionary activity was enforced during her three- year stay in Belgrade, where she worked. That is the period when she met many progressive people, became member of SKOJ and participated in March demonstrations. In 1942 she became member of KPJ. In April 1943 her partisan life started in the partisan unit “Goce Delcev”. From the unit “Goce Delcev” she went to the unit “Dame Gruev, which led difficult battles with the Italian occupiers in the surrounding of Prespa Lake. She was characterized as a person with courage, determination and endurance. She proved that by her participation in the very difficult February expedition. After the end of the February movements of the units The Third Macedonia Fighting Brigade was formed and Es-treja Ovadija was appointed deputy political commissar of the unit. With the formation of The Seventh Macedonian brigade she was named a political commissar of a battalion. She was killed in 1944. She was proclaimed a national hero on 11 October 1953.

DISTINGUISHED PEOPLE FOR BITOLA
authors: Lence Andonovska, Naume Gorgievski, Blagoj Nikolov, Trajko Ognenovski, Gordana Pesevska, Aneta Stefanovska, Svetlana Taleska ; translation in english Vesna Milevska.
NIUL “St. Clement Ohridski”: Municipality of Bitola

You May Also Like