PETROVSKI PANDE (general)

PETROVSKI PANDE (general)


Category: Личности (Famous persons)

ПЕТРОВСКИ ПАНДЕ (генерал)
Петровски, Панде (1943-2006), генерал, командант на првите македонски одбранбени сили по осамостојувањето на РМ, командант на борбените македонски сили во конфликтот во 2001 г. меѓу македонската војска со албанските терористички групи и припадниците на т.н. „Она”. Роден 1943 г. во с Живојно, Битолско. По завршувањето на средното образование во Битола ја завршил Воената академија во Белград. Службувал на многу места во ЈНА во поранешна Југославија (Загреб, Бања Лука и др.). Најпосле, по осамостојување на РМ се вратил во Скопје и во 1990 г. бил поставен за помошник на командантот на 3. Армиска област. Во март 1992 г. бил поставен за командант на 2. Армиски корпус во Битола и истиот го формирал во составот на Армијата на РМ. Во 1996 г. бил поставен за началник за борбена готовност на АРМ во Скопје. Во 2001 г. бил началник на ГШ на АРМ и раководел со единиците на Македонската армија во борбите против терористичките албански банди. Во 2001 г. бил унапреден во чин генерал како началник на ГШ на АРМ. Почина 2006 г. во родното село Живојно Битолско. За борбените дејства во 2001 г. П. Петровски ја напиша книгата „Сведоштва 2001″ (2006 во Битола).
 
ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ЗА БИТОЛА
составувачи: Ленче Андоновска, Науме Горгиевски, Благој Николов, Трајко Огненовски, Гордана Пешевска, Анета Стефановска, Светлана Талеска; превод на англиски Весна Милевска
Национална Установа Универзитетска Библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола

Petrovski_PandePetrovski, Pande (1943-2006), general, commandant of the first Macedonian defense forces in the conflict in 2001 between the Macedonian army and Albanian terrorist groups and members of the so called ONA.

He was born in 1943 in v.Zivojno, Bitola. After he finished the secondary school in Bitola, he graduated at the Military Academy in Belgrade and he was on duty in many places in JNA, Former Yugoslavia (Zagreb, Banja Luka and others). Finally after the independance of RM he returned to Skopje and in 1990 he was appointed assisstant commandant of the 3rd army region. In March 1992 he was appointed a commandant of the 2nd army corpus in Bitola which he formed within the frames of the army of RM.

In 1996 he was appointed superintendent of the military readiness of ARM in Skopje. In 2001 he was superintendent of GS of ARM and lead the units of the Macedonian army in the confrontation with the terrorist Albanian gangs. In 2001 he was promoted into the rank of a general as superintendent of GS of ARM. He died 2006 in his native village Zivojno, Bitola. For his military action in 2001 P.Petrovski wrote the book “Witnesses 2001″(2006 in Bitola).

DISTINGUISHED PEOPLE FOR BITOLA

authors: Lence Andonovska, Naume Gorgievski, Blagoj Nikolov, Trajko Ognenovski, Gordana Pesevska, Aneta Stefanovska, Svetlana Taleska ; translation in english Vesna Milevska.
NIUL “St. Clement Ohridski”: Municipality of Bitola

You May Also Like